Op 14 mei 2020 zegde Michel Thuis, regisseur sociaal herstructurering van woningcorporatie Servatius Thuis alle bewoners met een tijdelijk huurcontract, die in de sloopzone Mariaberg woonden, de huur per 1 september 2020 op. ‘U dient het gehuurde (inclusief berging en/of tuin) uiterlijk op die datum leeg en onder inlevering van alle sleutels aan Servatius ter beschikking te stellen. U krijgt van ons later een brief waarin wij u de precieze datum en tijdstip aangeven waarop onze opzichter de woning komt bezichtigen.’ Circa 30 woningen werden via Maximus verhuurd en Maximus kent een opzegtermijn van een maand.

We zaten midden in het corona pandemonium. Het Buurtnetwerk Mariaberg kwam voor het eerst na maart weer bijeen op 23 juni. In de notulen valt te lezen onder punt 6: een buurtbewoner aan de Heimoweg is de actie De Blauwe Sloper begonnen om te voorkomen dat een groot aantal – vooral tijdelijke – bewoners van Mariaberg in de problemen komen omdat zij voor september aanstaande een nieuwe woning moeten hebben gevonden in verband met de voorgenomen sloop. De voorzitter en de secretaris stellen op korte termijn een brief op aan de directie van Servatius met kopie aan de huurdersverenigingen plus de gemeente om de grote zorgen van het buurtnetwerk Mariaberg kenbaar te maken over een goedschiks verloop van de huuropzegging. Te voorzien valt dat er voor de circa 100 huidige bewoners op deze korte termijn geen vervangende, betaalbare woning kan worden gevonden.

Op 28 juni stuurt Peet Lemmens, voorzitter van het Buurtnetwerk de volgende brief aan de directeur van Servatius’

‘Het bestuur van Buurtnetwerk Mariaberg uit met dit schrijven haar grote zorg over het goedschikse verloop van de oplevering van zo’n 80 woningen per 1 september aanstaande in onze buurt in verband met de geplande sloop en de ontwikkeling van De Blauwe Loper.
Onze zorgen betreffen vooral het gegeven dat voor alle in deze woningen verblijvende buurtbewoners per september aanstaande geen vervangende betaalbare woningen in Maastricht voorhanden zijn.

Het betreft naar verluidt nog twee gezinnen met een vast huurcontract; een groot aantal bewoners met een tijdelijk huurcontract zonder recht op aanbod vervangende woonruimte plus verhuiskosten en een aantal mensen die via Maximus huren. Juridisch staat vast dat de tijdelijke bewoners per september op straat staan; sociaal en maatschappelijk gezien is het een ander verhaal. Er is inmiddels in Mariaberg een actie gestart onder de titel ‘De Blauwe Sloper’ om te voorkomen dat grote groepen bewoners straks via huisuitzetting en mogelijk ingrijpen van de politie gedwongen worden hun huis te verlaten. De Blauwe Sloper heeft ook contact
opgenomen met politici in Den Haag om een en ander aan de orde te stellen.

Bij onze overwegingen laten we de sloop van de woningen aan de Ruttensingel, de Chrysantenstraat en de Anjelierenstraat aan de kant van Mariaberg nu buiten beschouwing omdat de sloop hiervan op een later tijdstip zal plaatsvinden. Een rondje door de buurt aan de kant van Blauwdorp levert het volgende beeld op:

 • Ruttensingel nummers 77 t/m 99, alle huizen bewoond
 • Mr. Ulrichstraat nummers 81 t/m 99, alle huizen bewoond
 • Pastoor Wijnenstraat nummers 2 t/m 40, 6 huizen leeg en nummers 1 t/m 49, 7 huizen leeg
 • Proosdijweg nummers 1 t/m 49, 7 huizen leeg en nummers 60 t/m 86, 6 huizen leeg
 • Heimoweg nummers 1 t/m 20, alle huizen bewoond.

Hierbij wordt opgemerkt dat onder de tijdelijke bewoners zich ook mensen bevinden die 65 jaar en ouder zijn. Het Buurtnetwerk heeft grote waardering voor het feit dat men in staat is gesteld, toen bewoners met een vast huurcontract vervangende woonruimte elders hadden gevonden, de leegstaande woningen tijdelijk te betrekken. Dat heeft geen soelaas geboden, vooral omdat gedurende een groot aantal jaren in Maastricht het bouwen voor deze doelgroep verwaarloosd is. Tegelijkertijd heeft dit het probleem veroorzaakt waarover we nu spreken.

Wij zouden graag op korte termijn met u in overleg treden om de situatie zo goed mogelijk te begeleiden en op te lossen. Een overleg tussen het buurtnetwerk en de Werkgroep Sociaal, waarin Servatius is vertegenwoordigd, vindt plaats op 7 of 8 juli aanstaande. Wij stellen het op prijs indien u voorafgaand aan deze bespreking met de betrokken vertegenwoordiger overlegt zodat er ruimte ontstaat voor een ander standpunt dan ‘eigen schuld, dikke bult”

Wij zien uw reactie met grote belangstelling tegemoet en verblijven met vriendelijk groet’, namens het bestuur van het Buurtnetwerk Mariaberg, mevr. Peet Lemmens, voorzitter

Op 7 juli verschijnt een artikel in Dagblad De Limburger met als titel ‘Actiegroep wil uitstel van sloop woningen’. Volgens Bert Smeets is het inhumaan om mensen op straat te zetten in tijden van corona en hoge woningnood. Het is onverantwoord deze sloop nu door te zetten onder deze bizarre omstandigheden. Ook MTV maakt melding van De Blauwe Sloper.

Op 8 juli vindt er een overleg plaats tussen Michel Thuis van Servatius en het Buurtnetwerk. De dag erna ontvangt het Buurtnetwerk het volgende antwoord op onze brief van Servatius Thuis:

‘Wij hebben uw brief van 28 juni over de consequenties van de sloop van onze vooroorlogse woningen in het Blauwe Loper gebied met veel interesse gelezen. Graag reageren wij hierop.

Plan Blauwe Loper gebied

 

 

In 2008 startten we samen met de drie Maastrichtse corporaties, de gemeente, Trajekt en het toenmalige buurtplatform Mariaberg met het maken van een plan voor het zogenaamde Blauwe Loper gebied’

 

 

Na jaren van overleg is een door alle partijen gedragen plan ontstaan. Dit houdt in: we slopen 138 vooroorlogse woningen om een drietal verbeteringen voor de buurt te realiseren. Dat is een Blauwe Loper, een buurtpark en nieuwe appartementen in de sociale sector.

 

Tijdelijk huurcontract

Na besluitvorming en informeren van de betrokken bewoners start Servatius met de herhuisvesting van die bewoners. Omdat zo’n herhuisvestingsperiode meerdere jaren in beslag neemt, verhuurt Servatius de vrijkomende woningen met een tijdelijk huurcontract. Dat doen we om de buurt leefbaar te houden. Dat we de woningen tijdelijk verhuren is bekend bij de nieuwe (tijdelijke) huurders. Ze kunnen tegen een gunstige (verlaagde) huurprijs wonen. Zeer nadrukkelijk communiceren wij dat zij niet door Servatius worden geherhuisvest en ook geen recht hebben op een verhuisvergoeding.

 

Waarom kunnen we tijdelijke huurders niet herhuisvesten?

Wij begrijpen dat het Buurtnetwerk zich de situatie van deze tijdelijke bewoners aantrekt. Het zijn immers ook (tijdelijke) bewoners van de buurt Mariaberg. Echter Servatius is niet in staat om deze tijdelijke bewoners voor de geplande sloop van september elders in de stad te herhuisvesten. Hoe graag we dat uit sociaal oogpunt ook zouden willen.

 • Ten eerste omdat wij op zo’n korte termijn onvoldoende andere woningen vrij krijgen.
 • Ten tweede omdat wij op dit moment op drie locaties in Maastricht West bewoners uit sloopwoningen aan het herhuisvesten zijn. Namelijk in Caberg, Malpertuis en fase 2 van Mariaberg. Deze bewoners hebben voor ons meer urgentie bij de herhuisvesting dan de tijdelijke bewoners uit fase 1. Zij hebben namelijk geen tijdelijk huurcontract.
 • Ten derde hebben de tijdelijke bewoners een contract getekend, dat zeer nadrukkelijk herhuisvesting uitsluit.

Alternatieven voor tijdelijke huurders

Uiteraard hebben wij de tijdelijke bewoners aangegeven welke alternatieven voorhanden zijn. Zij kunnen reageren op woningadvertenties bij Thuis in Limburg of zich hier als Urgent inschrijven. Ook biedt de particuliere woningmarkt wellicht oplossingen. Daarnaast hebben wij leegstandsbeheerder Maximus gevraagd of zij wellicht iets kunnen betekenen in de (tijdelijke) herhuisvesting.

 

Tot slot

Wij begrijpen uw goede bedoelingen, maar wij zijn genoodzaakt onze plannen voor het Blauwe Loper gebied voort te zetten. Tijdens het gesprek met de werkgroep Sociaal Mariaberg waarbij u aanwezig bent, geven wij verdere uitleg hierover. Wij hopen uiteraard dat de tijdelijke bewoners in of buiten de stad vervangende huisvesting kunnen vinden.

Met vriendelijke groet, Vivian Eussen, directeur Vastgoed

Op 15 juli stond Leonid van Thuis in Maastricht bij mij op de stoep om mij te interviewen over De Blauwe Loper. Zijn bedoeling is een balans te scheppen tussen de positieve en negatieve aspecten van deze operatie. Aangezien Leonid goed voorbereid is, wordt het een plezierig en interessant onderhoud. Het filmpje wordt op Facebook gezet en ook uitgezonden op TV Maastricht.

Ondertussen ben ik zelf ijverig op zoek naar een vervangende woning. lk heb er inmiddels drie bezichtigd: een mooi, licht appartement in Pottenberg. Bezwaar, het moet per direct in juni gehuurd worden en er zijn geen winkels op loopafstand. Dat wordt ‘m dus niet. Een tweede appartement in de binnenstad, zelfde probleem met de huur plus een miniem balkonnetje waar je net een stoel op kwijt kunt. Vervolgens een ideale woning in een hofje in de binnenstad. Mijn vriendin Heleen heeft er 8,5 jaar gewoond en trekt per 1 september bij haar geliefde in. lk houd van hofjes en aan de woning zelf hoeft niets aan gedaan te worden. Woonpunt presteert
het om bij de wisseling van huurder de huur te verhogen van 600 naar 735 euro kale huur per maand. Dat is me te gortig voor een huisje van amper 41 m2. lk heb nog vier ijzers in het vuur en niet toevallig twee in Mariaberg en twee in ’t Wittevrouwenveld, net communicerende vaten.

Op 22 juli stuur ik à titre personnel de volgende Open Brief aan Politiek Maastricht:

‘In het antwoord d.d. 9 juli 2O2O van Servatius op de brandbrief van het buurtnetwerk Mariaberg met betrekking tot het mogelijk op straat komen te staan per 1 september aanstaande van een groep tijdelijke bewoners van Mariaberg, geeft Servatius drie redenen waarom herhuisvesting voor deze groep niet tot de mogelijkheden behoort:

 • Servatius kan op zo’n korte termijn onvoldoende andere woningen vrij krijgen.]
 • Servatius is op dit moment op drie locaties in Maastricht-West bewoners uit sloopwoningen aan het herhuisvesten, namelijk in Caberg, Malpertuis en fase 2 van Mariaberg. Deze bewoners hebben voor Servatius meer urgentie bij de herhuisvesting dan tijdelijke bewoners in Blauwdorp. Zij hebben namelijk geen tijdelijk huurcontract.
 • Tijdelijke bewoners hebben een contract getekend dat zeer nadrukkelijk herhuisvesting uitsluit.

Nog dit jaar zullen in ’t Wittevrouwenveld straten voor sloop op de nominatie staan en ook hier betreft het mensen met een smalle beurs die ergens geherhuisvest dienen te worden. Recht op huisvesting wordt expliciet genoemd in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens uit 1950.

 

Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat politiek Maastricht het zicht op het geheet van deze problematiek in de stad kwijt is en dat de tijdelijke bewoners met een smalle beurs hiervan de dupe zijn.

Door het goedkeuren van bestemmingsplannen in buurten en wijken is men het zicht op het stuwmeer aan bewoners met nood aan huisvesting in de stad als geheel kwijtgeraakt. Deze mensen worden steeds meer gemarginaliseerd en noch het College noch de Raad nemen verantwoordelijkheid voor deze gang van zaken.

Ik zou graag van u vernemen:

 • Welke maatregelen politiek Maastricht op korte termijn neemt om te voorkomen dat een groep tijdelijke bewoners van Blauwdorp over zes weken op straat staat.
 • Welke maatregelen politiek Maastricht treft om de woningnood van Mestreechtenere met een kleine beurs binnen afzienbare tijd op te lossen.

Ik zie uw reactie met grote belangstelling tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Mik Hamers, tijdelijke bewoner van Mariaberg’

Essentie reacties op 22 juli :
PVM (Partij Veilig Maastricht) stelde de volgende vragen aan het College

 • Bent u op de hoogte van deze problematiek en zo ja, wat is hierin uw rol?
 • Bent u met ons eens, ondanks dat het om tijdelijke huur gaat en deze bewoners op de hoogte waren van de sloopplannen, dat het in deze zeer onzekere tijd en mogelijke tweede corona uitbraak niet humaan is om deze mensen ‘op straat’ te zetten rekening houdend met alle consequenties voor deze mensen?
 • Bent u in de gelegenheid om met wooncoöperatie Servatius in overleg te treden en naar een oplossing te zoeken? Zo ja’ wat zou een mogelijke interventie kunnen zijn?

SAB (Sociaal Actieve Burgerpartij): ‘lk vind het triest u te moeten melden dat volgens ons wij steeds verder afglijden naar een land waarin we alleen rijke en alleen arme mensen kennen. Helaas, ik betreur dat zeer en ook dat SAB niet sterk genoeg is om de mensen in Mariaberg te helpen.’

Samen met Elleke de woning aan de Gebroeders Moorsweg bekeken, zo’n twee straten verder dan waar ik nu woon. Dát is het wel. Klein huis met tuin; huis totaal op orde en 700 euro overnamekosten. Daarvoor krijg ik een totaal ingerichte keuken met een luxe afwasmachine en mooie gordijnen. Servatius biedt me de woning aan en op 31 juli ga ik de vaste huurovereenkomst ondertekenen. Dit wordt dus – es God bleef – mijn laatste thuis.

Op 25 juli schrijft Gea van Loo, voorzitter van het bestuur van Servaassleutel, het volgende:

‘Het bestuur van Huurdersvereniging Servaassleutel heeft kennis genomen van uw mail. We hebben begrip voor de moeilijke situatie waarin veel tijdelijke huurders zich nu bevinden. Inmiddels heeft Servaassleutel het probleem van herhuisvesting van de tijdelijke bewoners met Servatius besproken. We hebben geconstateerd dat Servatius in deze de juiste lijn gevolgd heeft. Ze hebben geen herhuisvestingsplicht, de situatie vanwege corona brengt daar geen verandering in. Bovendien zeggen ze toe zoveel mogelijk te bemiddelen voor de tijdelijke verhuurders. Ons inziens zou voorrang voor deze tijdelijke huurders ook niet eerlijk zijn tegenover andere woningzoekenden. Bovendien zijn de plannen voor De Blauwe Loper al lang geleden vastgesteld en uitstel is volgens ons, zeker in deze tijd, geen goede zaak.’

Op 26 juli ontvang ik – na enig aandringen op Facebook – de reactie van de PvdA (Partij van de Arbeid), die in het kort als volgt luidt:

‘De partij stelt regelmatig vragen over de woningvoorraad en de betaalbaarheid van woningen voor onze inwoners met een smalle beurs. De partij is voornemens de wethouder te verzoeken duidelijker te zijn waar het gaat om de situatie die is ontstaan als gevolg van de coronacrisis. Ze wil weten of de wethouder van mening is dat gezien de coronasituatie het verkrijgen van nieuwe woonruimte al dan niet tijdelijk middels antikraak nu vertraging oploopt.’

Op zondag 26 juli waren er nog 48 van de 100 te slopen woningen in Mariaberg die per 1 september 2020 leeg opgeleverd moeten worden, bewoond.

Op 31 juli heb ik de vaste huurovereenkomst met Servatius ondertekend en de sleutels opgehaald. lk ben op 24 augustus 2020 verhuisd.