Is een in 1957 geboren en getogen Amsterdammer, die al 30 jaar bij Servatius in Maastricht werkt. Hij woont in een klein dorp omdat zijn vrouw een droom had: een paardenwei naast hun huis. Michel had geen moeite met integreren in Maastricht: hij vindt dat de Mestreechse humor op die van Amsterdammers lijkt (net als in Amsterdam vinden Maastrichtenaren iedereen die van buiten komt een boer), had geen moeite om ons dialect niet alleen te verstaan maar op korte termijn ook te spreken. Het was ook geen probleem om met het Maastrichtse circuit in contact te komen. Zijn huidige functie bij Servatius is regisseur sociale herstructurering in Maastricht-West. Michel heeft dus niet alleen te maken met de sloop en de verduurzaming in Mariaberg, maar ook met die in Caberg en Malpertuis. De komende jaren zet Servatius met name in op verduurzaming van hun huizenbestand.

Michel vindt Mariaberg een wijk waarin geleefd wordt. Er is sociale controle in positieve zin en dus is de burenhulp groot in tegenstelling tot wijken zoals bijvoorbeeld Daalhof en Pottenberg. Mariaberg is een echte volkswijk met de daarbij horende problemen zoals werkloosheid, armoede en laaggeletterdheid. Enkele jaren geleden bestonden er nog bloeiende wietkwekerijen met name in de bloemenbuurt en klikken is in Mariaberg not done. Een vorm van misplaatste solidariteit. Die periode is gelukkig achter de rug. Er wordt nog wel gekweekt, maar voor eigen gebruik gewoon in de tuin.

Zoals bekend begint de sloopperiode van 100 woningen in Blauwdorp per 1 september 2020. Vijf tot zes vaste huurders moeten nog verhuizen maar vervangende woningen zijn hun aangeboden. In augustus moeten nog enkele reparaties aan die woningen gebeuren en dan kunnen ze over.
De tijdelijke huurders is de huur per 31 augustus opgezegd en mensen die via Maximus huren moeten zelfs een week eerder verkassen. Servatius verwacht geen grote problemen, maar heeft hun bewonerskrachten gevraagd vaker overdag te patrouilleren, de wijkagent is geïnformeerd en de politie heeft toegezegd Mariaberg in hun rondes op te nemen en er is een bewakingsfirma ingeschakeld om tijdens de nacht de buurt te bewaken.

Servatius heeft leegkomende woningen tijdelijk verhuurd om verloedering en criminaliteit in Blauwdorp te voorkomen. Michel is het met Mik eens dat tijdelijke bewoners een maatschappelijk nut hebben en dat organisaties zoals Maximus en Ad Hoc hun bestaansrecht aan dit maatschappelijk nut ontlenen. Het dilemma
is hoe deze tijdelijke bewoners te herhuisvesten als er geen vervangende, betaalbare woningen in de stad beschikbaar zijn. Dit is een politiek probleem waarvoor wij als gesprekspartners geen oplossing hebben.

Toen er nog sprake was van het grotestedenbeleid, met extra aandacht voor Malberg, Mariaberg en ’t Wittevrouwenveld, had de gemeente overlegcirkels ingesteld bestaande uit vertegenwoordigers van de woningbouwcorporaties, het wijkopbouwwerk van Trajekt en de gemeente, die maandelijks bijeenkwamen om te bespreken welke acties in welke wijken aan de orde waren. Zo ontstond een helicopterview over waar, wanneer gesloopt en/of gerenoveerd werd. Deze helicopterview is met het opheffen van de overlegcirkels verloren gegaan. En dus ook het zicht op het lot van de tijdelijke bewoners.

In het kader van de verduurzaming van Blauwdorp heeft Servatius een modelwoning op de Gildenweg als voorbeeld gerenoveerd. Er wordt komend jaar een begin gemaakt met de renovatie van 115 woningen bestaand uit 20 verschillende types. Servatius zet komende week een film over deze modelwoning op hun site. Komende week wordt ook een brochure inclusief routing verspreid onder alle bewoners van de te renoveren woningen. In augustus en september vinden huisbezoeken plaats onder deze bewoners om te bezien wie tijdelijk een wisselwoning nodig heeft en wie niet. Zoals het er nu naar uitziet, kan de verduurzaming in januari 2021 van start gaan.

Wat de inrichting van het wijkpark en de speelveldjes voor kinderen in de wijk betreft, hebben de daartoe opgerichte commissies hun werk inmiddels afgerond en liggen er definitieve plannen voor de inrichting klaar. Rondom het wijkpark zullen op termijn vier appartementencomplexen gebouwd worden in eerste instantie bedoeld voor Mariabergers, waarvan een speciaal voor senioren.

Tot slot van ons gesprek overhandigt Michel mij een exemplaar van het boek ‘Woningstichting Sint Servatius 1902-2002; honderd jaar sociale woningbouw in Maastricht’, waarvoor hartelijk dank.