Met de voltooiing van het nieuwe buurtcentrum, is het tijdperk van de stadsvernieuwing feitelijk afgesloten. Dat betekent niet, dat er de komende decennia geen aandacht meer is voor Mariaberg. Het is altijd moeilijk om in de toekomst te kijken. Toch is het niet gewaagd om te voorspellen dat de veranderende opvattingen over het huisvestingsbeleid de komende jaren ook in Mariaberg worden toegepast. De wet op de Volkshuisvesting is al enkele jaren geleden afgeschaft. Daarmee zijn de bijbehorende subsidieregelingen eveneens verdwenen. Bevordering van het eigen woningbezit staat sindsdien centraal binnen het overheidsbeleid. Dit betekent dat de bouw van koopwoningen zoveel mogelijk wordt gestimuleerd en huurwoningen verkocht kunnen worden aan bewoners. Op die manier hoopt de overheid te voorkomen dat buurten in meerderheid bevolkt blijven door mensen uit dezelfde inkomensgroepen.
Ook Mariaberg zal getoetst worden aan dit beleid. Aangezien deze buurt grotendeels bestaat uit goedkopere huurwoningen, valt te verwachten dat wordt gepoogd om dit eenzijdig patroon te doorbreken door het verkopen van huurwoningen en de bouw van koopwoningen. De realisering van dit beleid zal ongetwijfeld nog veel stof doen opwaaien, maar zal uiteindelijk niet kunnen worden tegengehouden.

Als instelling voor buurtgericht welzijnswerk zal Trajekt op deze vernieuwing moeten inspelen. Bewoners moeten daarop worden voorbereid en geholpen bij de wijze hoe daarmee om te gaan. De geschiedenis heeft geleerd dat het ontbreken van voortdurende aandacht voor de ontwikkelingen in buurten leidt tot verloedering. In het voorkomen hiervan hebben overheden, corporaties, onderwijsinstellingen en het welzijnswerk belangrijke taken. Maar ook de bewoners zullen zich blijvend moeten inspannen om hun buurt leefbaar te houden. Sociaal verkeer, huisvesting, veiligheid, gezondheid, arbeid en inkomen, vormen daartoe belangrijke onderdelen. Door bij te dragen aan het realiseren van voldoende mogelijkheden voor hulpverlening, opvang, informatie, ontplooiing, ontmoeting en ontspanning, zal Trajekt de sociale samenhang in Mariaberg mee bewaken en verder uitbouwen. Ook wil Trajekt een brugfunctie vormen tussen bewoners en andere organisaties die van belang zijn voor het welzijn van de buurt en haar bewoners. Vanuit een dienstverlenende houding, wordt in overleg met overheid en bewoners beoordeeld op welke manier het welzijnswerk het best kan functioneren en welke activiteiten daarbij passen.
Bij het realiseren van deze vernieuwende aanpak kan het eigentijds ingericht buurtcentrum een grote rol spelen.
Met het in gebruik nemen van het nieuw gebouwde buurtcentrum wordt dus niet alleen een boeiende periode uit het verleden afgesloten, maar wordt ook een eerste grote stap naar een nieuwe tijd gezet!

Het nieuwe buurtcentrum vanaf de achterzijde gezien.

Het nieuwe buurtcentrum vanaf de achterzijde gezien.


De binnengalerij van buurtcentrum Mariaberg.

De binnengalerij van buurtcentrum Mariaberg.